Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Eğitim

Ortaokul


EĞİTİM FELSEFESİ VE AKADEMİK UYGULAMALAR
 • İTÜ GVO Özel İzmir Ortaokulu; bilimsel, çağdaş, demokratik ve üretken bir eğitim öğretim yapma sorumluluğu taşır. Okul kültürümüz, eğitim öğretim sistemimiz, program ve uygulamalarımız bu temel üzerinde şekillenir.
 • Temel akademik eğitim, yabancı dil eğitimi, davranış ve değerler eğitimi, beceri ve yetenek eğitimi ile teknolojik eğitim bir bütündür. Bütünsellik; disiplinler arası iş birliği ve eş güdüm çalışmaları ile desteklenir. Bütünsel eğitim anlayışıyla öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerine, ilgi ve yeteneklerinin desteklenmesine fırsat verecek eğitim öğretim ortamları yaratılır.
 • Akademik çalışmalar, sanatsal, sportif ve kültürel çalışmalar dengeli ve birbirine paralel götürülür.
 • İlgi, yetenek ve becerilerin desteklenmesi önemsenir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun, zenginleştirilmiş bir müfredat uygulanır.
 • Dersler, tam öğrenme modeli içinde çoklu zekâ kuramına uygun olarak tüm öğrenme biçimlerine hitap edecek şekilde eklektik yapıda işlenir.
 • Amacımız; sorgulayan ve araştıran, her sorunun çözümünü bilimde arayan, analiz-sentez ve yorum yapabilen, hayal gücü geniş, karar verme yeteneği gelişmiş, yaratıcı ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmektir.
 • Birçok beceri, etik değerler ve fiziksel yetkinliklerin olgunlaştığı ortaokul döneminde öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve bedensel özelliklerini dikkate alarak onların sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmaları planlanır ve uygulanır. Yüksek nitelikli öğretmenlerimizin yönlendiriciliğinde her öğrencimizin kendi performansının en üst seviyesini yakalamasını hedefleriz.
 • Çok yönlü, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, ana diline hâkim, iki yabancı dili en etkin şekilde kullanabilen, kişi haklarına ve akademik değerlere saygılı, sanat ve spora hayatında yer ayırabilen bireyler olmalarını hedeflediğimiz öğrencilerimiz; eğitim hayatlarının üst basamaklarına ortaokul programlarımızın zenginliği ile hazırlanır.
 • Okulumuz yabancı dil uygulaması yapılan özel okullar statüsündedir. Tüm seviyelerde haftada 48 saat çalışma yapılır. Bu bağlamda haftalık ders çizelgemiz, MEB haftalık ders çizelgesinin üzerine bazı derslerin ders saati sayılarının artırılması ayrıca ofis, etüt, kulüp saatlerinin eklenmesi ile oluşmaktadır.
 •  İngilizce programları çerçevesinde, 5. sınıf düzeyinde yoğunlaştırılmış İngilizce programı uygulanır.
 • İkinci yabancı dil programı olarak öğrencilerimizin tercihi ile İspanyolca veya Almanca programları yürütülür.
 •  Ortaokulumuzda öğrencilerimiz 5, 6 ve 7. sınıfta her sene yeniden düzenlenen sınıf planlamasıyla eğitim öğretim faaliyetlerine katılır. 8.sınıfta sınav hazırlık çalışmaları kapsamında seviye grupları oluşturularak ölçme değerlendirme kurulu kararıyla belirlenen periyotlarda şube dağılımları tekrar düzenlenir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda etüt; 6,7 ve 8. sınıflarda SİS uygulamalarında seviye sınıfları oluşturulur
 • Öğrenciler yeni bilgiler edinme aşamasında gözlem, deney, uygulama, araştırma, inceleme vb. yaparak öğrenmeyi sürdürür ve bilgiyi daha kalıcı bir şekilde kavrarlar. Bunun için hem MEB müfredatının gereklilikleri hem de müfredat zenginleştirici uygulamalar etkin bir şekilde yürütülür. 
 • Ortaokul programımızdaki zenginleştirici uygulamalar; ortaokul sınıf düzeylerinin tamamında uygulanan İleri Bilim Programı uygulamaları, 5. sınıf düzeyinde Yaratıcı Okuma Yazma Çalışmaları, 5 ve 6. sınıf düzeyinde STEM UygulamalarıSertifikalandırılmış Bilgisayar Eğitimi Programı olarak yürütülmektedir.

İLERİ BİLİM PROGRAMI

 • Fen Bilimleri, Matematik ve Sosyal Bilimler alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim insanı yetiştirilmesine kaynaklık etmek amacıyla araştırmacı ruha sahip, üretken ve bilimsel düşünmeyi bir yaşam biçimi haline getirmiş öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen; dört yıllık uygulama ve araştırma ağırlıklı, fen ve matematik ders saatlerinin artırılmış olduğu, laboratuvar ve proje çalışmalarıyla desteklenen bir bilim programı uygulanır.

YARATICI OKUMA YAZMA PROGRAMI

 • 5, 6 ve 7. Sınıf seviyelerinde Türkçe dersi uygulamalarında yer verdiğimiz yaratıcı okuma ve yazma çalışmaları ile öğrencilerimizin metin ve görseller aracılığı ile kendi iç dünyaları ve dış dünya arasında anlamlı bağlantıları kurmalarını sağlanır. Yaratıcı ve eleştirel düşünmelerini harekete geçirerek düşüncelerini yazı, ses, beden dili gibi formlar aracılığı ile ifade edebilecekleri öğrenme ortamları yaratılarak çalışmalar yürütülür. Öğrencilerimizin okuma ve yazmaya ilgisini artıran yöntem ve teknikler kullanılır.

STEM ÇALIŞMALARI

 • STEM, Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.
 • STEM Çalışmaları, 5 ve 6. Sınıflarda haftalık ders programında birer saat ders ayrılarak gerçekleştirilir.
 • Fen öğretimini kapsayan alanların diğer disiplinlerle örtüştürerek bir bütün olarak deneyimlenmesine dayanan disiplinler arası bir yaklaşımdır.
 • Öğrencilerimizi sadece sınava değil hayata da hazırlayarak gelecekte çokça ihtiyaç duyacakları yaratıcılık, eleştirel düşünme gibi becerilerini geliştirmek üzere kurgulanan takım çalışmasına dayalı proje çalışmalarıdır.
 • Her türlü yaşam probleminin çözümüne yönelik olarak üretilen projeler; temel olarak planlama, tasarlama, gerçekleştirme ve değerlendirme basamaklarında öğrencilerimizi geliştirmeye yöneliktir.

SERTİFİKALANDIRILMIŞ BİLGİSAYAR EĞİTİMİ VE PROGRAMI

 • Okulumuzda teknoloji, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almaktadır. Teknoloji, eğitim programlarına destek verecek şekilde yapılandırıldığında ve kullanıldığında öğrencilerin 21. Yüzyıla uygun beceriler kazanmasını sağlayacak ve onlara yeni kapılar açacaktır. Her yıl okulumuzda, gelişen teknoloji ile birlikte hem içerik hem de fiziksel altyapıda gerekli dönüşümler ve güncellemeler yapılmakta ve lisede BYOD projesi uygulanmaktadır. İlkokul, ortaokul ve lisede yer alan bilgisayar laboratuvarlarımızın yanı sıra Robotik sınıfı ve Maker laboratuvarı öğrencilerimiz tarafından aktif bir şekilde kullanılmaktadır.
 • Bilgi toplumunda yaşamak ve yetişmek, bireylerin bilgiye ulaşma, düzenleme, değerlendirme, sunma, aktarma ve onu kullanabilme becerisine sahip olmaları; analitik düşünme, problem çözme, grup içinde çalışma gibi yeterliliklerle donatılmalarını gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilerimize 21. Yüzyıla uygun beceriler kazandırmak amacıyla Bilişim Teknolojileri dersleri ana sınıfından itibaren lise 10. Sınıfa kadar devam etmektedir. Müfredatın önemli başlıkları; programlama, internet güvenliği ve etiği, dijital vatandaşlık, arama teknikleri, çevrim içi uygulamalar, 3D tasarım, grafik tasarım ve multimedya olarak sıralanabilir. Bunun yanında seçmeli derslerimiz ve kulüplerimiz aracılığıyla teknolojinin çeşitli alanlarında öğrencilerimize potansiyellerini ortaya çıkaracakları ve geliştirecekleri fırsatlar sunulmaktadır.

Edtech Öğretmen Eğitimleri

 • Eğitim teknolojileri alanında gerçekleştirilen öğretmen eğitimleri, öğretmenlerimizin bu alanda kendilerini güçlü hissetmelerini sağlayacak, sınıf içinde ve dışında teknoloji kullanımlarını destekleyecek şekilde yapılandırılmakta ve tüm yıl devam edecek şekilde uygulanmaktadır. iPad ve BYOD projeleri kapsamında verilen eğitim içeriklerinin yanı sıra, öğretmenlerimiz “düşünceyi görünür kılma (visible thinking)”, “tasarım odaklı düşünme (design thinking)”, “sunum teknikleri” gibi güncel yaklaşımlar üzerine de eğitimler almaktadır.

Dijital Vatandaşlık

 • “Dijital Vatandaşlık ve Etik” konusu her yıl Bilgisayar bölümümüzün önceliklerinden biri olarak ele alınır. Bu kapsamda yıl boyunca öğrencilerimizle yaptığımız çalışmalarda aşağıdaki konular ele alınır:
 • Dijital Güvenlik ve Gizlilik
 • Kendini İfade Etme ve Dijital Vatandaşlık
 • İnternet Kültürünün Bir Parçası Olma
 • İntihal ve Başkalarının Çalışmalarına Saygı Duyma
 • Sanal Zorbalık
 • Dijital vatandaşlık ve dijital farkındalık konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar, tüm dünyada bu konuda en önemli kuruluş olan Common Sense tarafından akredite edilmiştir. Bilgisayar bölümü öğretmenlerimiz Common Sense Educator sertifikasına sahiptir.

 

BÖLÜMLER

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

 • Okulumuz Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü; öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini takip etmek ve desteklemek amacıyla koruyucu, önleyici ve geliştirici çalışmalar yürütmektedir.
 • Rehberlik çalışmalarında öğrencilerimizin bireysel farklılık, yetenek, ilgi ve isteklerini göz önünde bulundurarak öğretimin bütünlüğü içinde gelişimsel, kapsayıcı, önleyici rehberlik ve eklektik rehberlik modelini benimsemiştir. Her sınıf düzeyindeki genel işleyiş rehberliğin üç farklı boyutunda devam etmektedir. Bunlar kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberliktir.
 • Yapılan bu çalışmalarda öğrencilerin yaş dönemi özellikleri de dikkate alınarak bulundukları eğitim ortamından yararlanabilmeleri, kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri, karar verme ve problem çözme becerilerini kazanmaları böylece zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlamaları amaçlanmaktadır.
 • Bölümümüz bunların yanı sıra öğrencilerin gelişimini destekleme sürecinde öğretmen, idareci ve velilere yönelik çalışmaları planlamakta; okul- aile iletişim ve iş birliğinde dinamik bir rol oynamaktadır.
 • Rehberlik çalışmalarımız 5. sınıfta ortaokula uyum-oryantasyon çalışmaları ile başlar. Öğrenciler, bireysel görüşmeler ve bireyi tanıma teknikleri (envanter, ölçek, test vb.) ile daha iyi tanınır. Akademik izleme yapılarak desteğe ihtiyaç duyulan öğrenciler belirlenir. Desteğe ihtiyacı olan öğrenciyle birlikte verimli ders çalışma planları oluşturulur.
 • Sene başında belirlenen değerler, tüm disiplinler ile iş birliği halinde içselleştirilerek aktarılır.
 • “Demokrasi Eğitimi” kapsamında demokratik okul anlayışıyla öğrenci meclisi çalışmalarımız titizlikle yürütülmektedir.
 • Ortaokul dönemlerinde, “Ergenlik Dönemi” özellikleri de dikkate alınarak öğrencilerimizin fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, bireyin kendini ve çevresini tanıyarak uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesini ve kendine uygun gerçekçi planlar yapmasını hedefleyen çalışmalar yapılır.
 • Öğrencilerimiz yargılanmadan, koşulsuz, gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek dinlenir ve destek görür. Açıklık ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde sağlıklı karar vermeyi deneyimlerler.

Öğrencilerimizin gelişim dönemleri dikkate alarak

 • Kendini anlama ve değerlendirme,
 • Bireysel özelliklerinin farkına varmaları ve yeterliliklerini geliştirmeleri,
 • Öz güven ve olumlu benlik algısı geliştirmeleri,
 • Duygularını tanımaları, ortama uygun şekilde ifade etmeleri ve duygularını düzenleme becerisi edinmeleri,
 • Kendi sınırlarını korumaları ve başkalarının sınırlarına saygı göstermeleri ve kurallara uygun davranışlar sergilemeleri,
 • Sorun çözme ve etkin iletişim becerileri edinmeleri,
 • Olumlu sosyal beceriler geliştirmeleri, başkalarıyla saygılı ve nitelikli ilişkiler kurmaları,
 • Bilişsel becerilerini geliştirmeleri ve öğrenme sürecinde aktif rol almaları,
 • Otonomi kazanmaları ve sorumluluk almaları,
 • Başkalarını anlama ve kabul etme,
 • Ailenin değerini anlama ve kabul etme,
 • Toplum olgusunu geliştirme,
 • Karar verme ve amaç geliştirme,
 • Ortaöğretime (lise öğretim sürecine) hazırlık becerilerini geliştirmeleri için destek oluruz.

Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalarımız

 • Eğitsel Rehberlik
 • Okulu ve Çevreyi Tanıma
 • Uyum Sağlama
 • Akademik Takip Çalışmaları
 • Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
 • Test Çözme Teknikleri
 • Sınav sistemleri ile ilgili bilgilendirme çalışmaları
 • Bireysel Çalışma Programı
 • Sınav Kaygısı Çalışmaları
 • Motivasyon Çalışmaları
 • Bireysel Rehberlik 
 • Yaşam Becerileri Programı
 • Bireysel Görüşmeler
 • Grup Çalışmaları

Velilere Yönelik Çalışmalarımız

 • Veli görüşmeleri, velilerimizin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nin gerekli gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir. Velilerimiz daha yakından tanınarak onlara çocuklarının duygusal, sosyal ve bilişsel alandaki güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarıyla ilgili detaylı bilgiler verilir. İlgili alanlara yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılır.

Çalışmalarımız,

 • Bireysel görüşmeler,
 • Öğrencilerin bilişsel- sosyal- duygusal gelişimleri ile ilgili yaşantı ve gözlemlere dayalı veli görüşmeleri,
 • Aile- çocuk etkili iletişim seminerleri,
 • Gelişim dönemlerine yönelik rehberlik görüşmeleri şeklinde ihtiyaçlar dâhilinde planlanmakta ve gerçekleşmektedir.

Seminerler ve Rehberlik Bültenleri

 • Planlamalar, istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerimize ve/veya velilerimize yönelik olarak konferanslar, seminerler ve sempozyumlar olarak düzenlenmektedir. Bu etkinliklerde öğrencilerin gelişim düzeyleri, doğru ebeveyn tutumları, verimli ders çalışma yöntemleri, bilinçli teknoloji kullanımı, arkadaşlık ilişkileri vb. birçok konuya yer verilmektedir.
  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümümüzce yıl içerisinde ayda bir kez velilerimize yönelik bilgilendirici ve yönlendirici bültenler hazırlanır ve e-posta yolu ile iletilmektedir.

MİZAÇ TEMELLİ EĞİTİM VE REHBERLİK YAKLAŞIMI

 • Eğitim kalitesini artırmak, mutlu, sağlıklı, üretken, uyumlu ve topluma yararlı bireyler yetiştirmek adına etkili yaklaşım ve çözümler üretebilmek için bireysel farklılıkları gerçekçi ve doğru bir zeminde tespit edebilecek bir bakış açısına ihtiyaç bulunmaktadır. Dokuz Tip Mizaç Modeline (DTMM) dayalı olarak geliştirilen Mizaç Temelli Eğitim ve Rehberlik yaklaşımı; doğuştan gelen, yaşam boyu değişmeyen, bireyin algı, motivasyon ve bakış açılarını belirleyen mizaç kavramını temel alarak bireysel farklılıkları tespit etmeyi ve bu farklılıklara uygun eğitim ve rehberlik yaklaşımı belirlemeyi olanaklı kılar.
 • Halk arasında “İnsan yedisinde neyse yetmişinde de odur.” ya da “Can çıkar huy çıkmaz.” şeklinde ifade edilen ve yaşam boyu değişmeyen mizaç (huy) kavramını temel alır.
 • Öğrencilerin doğuştan gelen mizaç tipinin eğitim ve sosyal çevre ile etkileşim içinde değişebilen ve gelişebilen karakter ve kişilik yapısını nasıl şekillendirdiğini açıklayan bir “kişilik öngörü sistemi”dir.
 • Eğitimde kullanılan güncel yaklaşım stratejilerinin daha etkili olabilmesi için “Hangi öğrenciye, hangi yaklaşım, nasıl uygulanmalı?” sorularının yanıtları konusunda eğitimcilere yol gösterir.
 • Öğrencilerin bireysel potansiyellerinin mizaç tipi temelinde hızlı, doğru ve tutarlı biçimde tespit edebilmesi ve ortaya çıkabilmesi için çevresel şartların nasıl düzenlenmesi gerektiği konusunda eğitimcilere rehberlik eder.
 • Öğrencilerin performansını etkileyebilecek ya da psikopatoloji oluşturabilecek riskleri öngörür ve riskler ortaya çıkmadan, eğitimcilere uygun yaklaşım stratejileri sunarak risklerin önlenebilmesine katkı sağlar.
 • Öğrencilerin kendi mizaç tipinde bulunmayan ancak desteklenirse sonradan öğrenebilecekleri özellikleri tespit eder ve bu özelliklerin kazanılması için uygun destekleyici yaklaşım önerileri sunar.
 • Uzmanlara, öğrencilerin sağlıklı karakter ve kişilik gelişimlerine katkı sağlayacak ve yaşadıkları davranış problemlerine çözüm olacak; bireysel farklılıklara uygun hızlı, etkin, kalıcı ve sonuç sağlayacak müdahale becerisi kazandırır.
 • Öğrencilerin yanı sıra eğitim ve öğretime etki eden tüm paydaşların (yönetici, rehber öğretmen, öğretmen ve veliler) mizaç tiplerinin tespit edilmesi ve detaylı mizaç analiz raporları sayesinde kendileriyle ilgili farkındalık seviyelerinin yükselmesine yardımcı olur.

 

ÖĞRENCİ MECLİSİ ÇALIŞMALARI

 • Öğrencilerimizde demokrasi bilincini yaratma, geliştirme ve yerleştirme amacı ile ilkokul, ortaokul ve lisede her yıl yenilenen okul öğrenci meclisleri oluşturulur. Bu çalışmaları, öğrencilerimizin katılımı ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü koordine eder.
 • Öğrenci meclisi mevcut sorumluluk alanları dışında çalışmalar da yapar. Her düzeyde her sınıftan demokratik yöntemler ile seçilen sınıf temsilcileri ile belirli sıklıklarla bir araya gelinerek onların gözlemleri, istek ve önerileri dinlenerek okul yaşamına aktif olarak katılmaları sağlanır.

YABANCI DİLLER

 • Yabancı dil öğretiminde hedefimiz, iletişimsel yaklaşım metodu ile İngilizceyi aktif kullanabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda kendilerini en iyi şekilde ifade edebilen, farklı öğrenme stilleri göz önüne alınarak geliştirilen programda 4 temel beceriye (Okuma, Konuşma, Dinleme, Yazma) hakim, münazara ve toplum içinde sunum yapabilen, global sorunlara duyarlı ve farkındalığı yüksek, analitik düşünebilen ve sorgulayan, 21. yüzyıl becerilerini sadece öğrenme ortamında değil hayat boyu uygulayabilen “Dünya Vatandaşı” yetiştirmektir.
 • Öğrencilerimizin hem ana dil hem de yabancı dil öğrenimini desteklemek ve İngilizceyi günlük yaşamlarının doğal bir parçası haline getirmek adına anaokulunda “İki Dilli İş Birlikli Eğitim” yaklaşımı uygulanmaktadır.
 • Avrupa Konseyinin “Ortak Çerçeve” programına göre; öğrencilerimizin 1, 2 ve 3. sınıflarda düzeyinde, liseyi bitirdiklerinde ise C1-C2 seviyelerine ulaşmaları hedeflenir.
 • Müfredat programımıza uygun olarak geliştirilip hayata geçirdiğimiz web tabanlı “Elektronik Avrupa Dil Portfolyosu”
 • 7-9 ve 10-14 yaş modelleri, Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı’na (CEFR) göre hazırlanmış Türkiye’deki ilk elektronik portfolyodur. Öğrencilerimiz kendi elektronik portfolyolarını kullanarak dört dil becerisinden her birinde yapabildiklerini değerlendirir ve bu değerlendirmelerini öğretmen değerlendirmeleriyle karşılaşma fırsatı bulurlar. Böylece öğrencilerimiz gelişimlerinin daha çok farkına vararak özerk öğrenciler olma yönünde ilerlemektedirler.
 • Benchmark, Versant, Cambridge YLE, KET, PET FCE ve Toefl Junior gibi sınavlara girme şansı elde edip uluslararası geçerliliği olan sertifikalar alırlar.
 • 5. sınıf seviyesinde, haftada 14 saat olacak şekilde yabancı dil ağırlıklı program uygulanır. 5, 6 ve 7. sınıf seviyelerinde İngilizce sınıfları, öğrencilerin İngilizce becerileri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak her eğitim öğretim yılı başında ve sonunda uygulanan uluslararası Benchmark Sınavları ile yeniden düzenlenir.
 • Ortaokulda 5, 6 ve 7. sınıflarda İngilizce dersi Maincourse ve Skills olarak dil yapısı ve dil becerisi öğretimi şeklinde yürütülür.
 • Yabancı dil programlarımıza destek olarak DRAMA DUBBING, JMUN, BRITISH ENGLISH OLYMPICS, BEGGINER INTENSIVE COURSE, ISTA vb. uluslararası çalışmalara katılım gerçekleştirilir.
 • Öğrencilerimiz ortaokul sürecinde Avrupa Konseyi Ortak İngilizce Programı CEFR kapsamında B1 – B2 /KET – PET yeterlilik düzeyinde dil becerisine sahip olur, lise sürecinde C1 –C2   /FCE – IELTS / TOEFL seviyesinde dil becerisine ulaşmaları beklenir.
 • Okulumuzda İngilizceye ek olarak 5. sınıftan itibaren öğretilen Almanca ve İspanyolca müfredat programlarımız, İngilizce müfredat programımız doğrultusunda yapılandırılmıştır. İkinci yabancı dil seviyesi olarak ortaokul sürecinde Almancada FIT IN DEUTSCH, İspanyolcada DELE ESCOLAR sınavlarında A1; lise sürecinde A2-B1 yeterlilik düzeylerine ulaşılır.
 • Müfredat programımıza uygun olarak geliştirip hayata geçirdiğimiz, öğrencilerimizin kendi dil becerilerini değerlendirdikleri, öğretmenlerimizin de öğrencilerini değerlendirdikleri ilk web tabanlı “Elektronik Avrupa Dil Portfolyosu” ile İngilizce programımız daha da güçlendirilmiştir. 

TÜRKÇE

 • Okulumuzda Türkçe dersinin genel amacı; Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda ana dilini doğru kullanan, kendi kültürünü tanıyan ve dünyadaki kültürlere duyarlı, okuma alışkanlığı ve sistematik düşünme yetisi kazanmış bireyler yetiştirmektir.
 • Türkçe öğretim programlarımız kapsamında Türk dilinin kurallarını benimseme, ana dilini doğru kullanma, okuduğunu anlama-yorum yapabilme, yaratıcı yazma çalışmaları, müfredat kazanım içeriklerine hâkimiyet, ulusal ölçekli sınavlara en iyi şekilde hazırlanma, orta öğretime hazırlık çalışmaları yürütülür.
 • Öğretim programımızda ‘’Yaratıcı Okuma Yazma’’ çalışmaları gerçekleştirilir.
 • Türkçeyi konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarını sağlamak hedeflenir.
 • Metin incelemelerinin her türlü bilgi ve becerinin öğretilmesinin merkezinde yer aldığı programımızda; okuma, dinleme, konuşma, yazma ve dil bilgisi becerilerinin gelişmesine odaklanmakla birlikte yazı ve dil alanlarındaki temel bilgi, terim ve kavramların öğrenilmesini sağlamak temel amacımızdır.
 • Metinler üzerinde sorgulama, kendi tanımlamalarını yapma, soru-cevap, metinden yola çıkarak yaşama dair çıkarımlar yapma gibi çalışmalar uygulanır.
 • Türkçe öğretim programımızla öğrencilerimizin okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri sağlanır.
 • Türkçe programının sonunda hayata değişik pencerelerden bakan, detaylı düşünme becerisine sahip, sorun çözme konularında yetkin, ana dilini doğru kullanan, kendini doğru olarak ifade eden, okuyan ve her şeyden önemlisi düşünen ve üreten bireyler olarak yetişmiş olurlar.
 • Öğrencilerimize;
 • Atatürkçü ve evrensel düşünme biçimini ilke edinmeleri,
 • Türkçeyi etkin ve doğru biçimde, amaca ve hedef kitleye uygun, etkileyici bir biçimde kullanmalar,
 • Dil farkındalığını geliştirip Türkçeyi sahiplenmeleri, dil bilgisi, yazım ve noktalama kurallarını doğru kullanmaları,
 • Türk ve dünya yazınının önde gelen yapıtlarını inceleyerek yapıtlara eleştirel bir gözle bakabilmeleri için entelektüel bir bakış açısı kazanmaları, bu bakış açısından hareketle yaratıcı ve özgün düşünceler üretebilmeleri,
 • Okuduklarını/dinledikleri/izlediklerini anlama, analiz etme, değerlendirme ve paylaşma noktasında olumlu alışkanlıklar kazanmaları,
 • Konuşma / tartışma / yazma alanlarında öz güven kazanmaları, becerilerini sergilemede -yaşamlarının her alanında olduğu gibi- kendi yaratıcılıklarına ve yeteneklerine güvenmeleri,
 • Çevre, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı bireyler olmaları gerektiği kavratılır.

MATEMATİK

 • Matematik öğrenmenin temel amacı, çevreden ve olaylardan anlam çıkarma, olayları daha iyi yorumlayabilme ve çözümler geliştirmektir.
 • Matematik dersleri ileri bilim programı kapsamında matematiksel düşünce becerisini kazanan, keşfederek öğrenen, öğrenirken eğlenen, estetik duygusu gelişen, sonuçlara ulaşmada ve bilimsel yasaları ve olayları anlamada akıl yürütme yöntemlerinden yararlanabilen, yaratıcı, sorgulayıcı, özgün ve bağımsız düşünebilen öğrenciler yetiştirmek hedeflenir.
 • Derslerimizin kurgusu, matematiği karmaşık ve soyut algılanma biçiminden kurtararak öğrencilerimizin matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmesi, gelişen yetkinliklerinin farkına varması ve özgüven oluşturmasına yöneliktir.
 • Matematik dersinde kullanılan yöntemlerle öğrenciler, matematiğin yaşamda nasıl kullanıldığını içselleştirirken kuralların altındaki mantığı da anlarlar. Çoklu zekâ kuramına uygun proje ve etkinlik temelli çalışmalar yaparak matematiğin yaşamın içindeki yerini keşfederler.
 • Matematik öğretim programımızla ulusal ve uluslararası düzeydeki matematik yarışmalarına ve zekâ oyunlarına hazırlanma (Matbeg, Gauss, Tales, Cayley, Fermat, Türk Beyin Takımı, Tübitak, Kanguru, Amc8, Caribou, İzmir Matematik Olimpiyatları, Urfodu) ortaöğretimin alt yapısını oluşturma hedeflenir.

FEN BİLİMLERİ

 • Fen bilimleri derslerimizde araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımı temel alınmaktadır.
 • Fen bilimleri öğretim programlarımızla ileri bilim programı kapsamında bilimsel düşünme becerilerine sahip olma, araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirme, laboratuvar destekli fen öğrenimi, ulusal ve uluslararası düzeydeki yarışma ve organizasyonlara katılım, ulusal ölçekli sınavlara en iyi şekilde hazırlanma ortaöğretimin alt yapısını oluşturma hedeflenir.
 • Amacımız öğrencilerimizin
 • Yaratıcı sorular sormalarını sağlamak; bilgi yüklemek yerine bilgiye nasıl ulaşılacağını öğretmek,
 • Bilimsel süreçleri kullanacakları ortamlar yaratarak düşünme, araştırma, sorgulama becerilerini geliştirmek ve bilimsel bilgileri (günlük hayat da dâhil olmak üzere) kullanabilmelerini ve uygulayabilmelerini sağlamak,
 • Fen bilimlerine karşı olumlu tutumlar geliştirebilmek,
 • Doğa ve insan sevgisi kazanmalarını sağlamak,
 • Derslerin planlanması ve uygulanmasında öğrencilerimizin fen bilimleri alanındaki bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için sınıf içi ve okul dışı öğrenme ortamları, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme stratejilerine göre tasarlanır ve bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak etkinlikler düzenlemektir.
 • Öğrencilerimiz kendileri için gerekli fen bilimleri kaynaklarına ulaşabilir, güncel teknolojiyi fen öğrenimine destek olacak şekilde ileri düzeyde kullanabilirler.

SOSYAL BİLİMLER

 • Sosyal Bilgiler derslerinin temel amacı; Atatürk’ün çizdiği çağdaş uygarlık yolunda ilerleyen, “demokrasi” ve “barış” kavramlarını içselleştirmiş, yaşadığı ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasında severek rol alabilecek, sosyal ve kültürel anlamda donanımlı bireyler yetiştirmektir.
 • Sosyal disiplinler olan tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi, “Sosyal Bilgiler” adı ile önemli bir sorumluluk alanı oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin ilkokul 4. sınıftaki çalışmalarıyla başlayan sosyal bilimler öğrenme süreçleri, ortaokulda gelişimlerine uygun ortam ve koşullarla sürdürülmektedir.
 • Öğretim programımız ulusal ve küresel ölçekte ortaya çıkan değişim ve gelişmeleri bilen, sorgulayan, iyileşmesini sağlayacak donanımda öğrenci yetiştiren nitelikte oluşturulur.
 • Her bir öğrencimizi, temel sosyal problemlerin farkında ve bu konuda akıl yürütebilen bireyler haline getirmek için gerekli deneyimler, ilgili düzey sorumluları ve akademik kadronun rehberliğinde planlanarak hayata geçirilmektedir.
 • Öğrencilerimize;
 • Bilgiye ulaşabilme ve analiz edebilme, bilimsel araştırma basamaklarını etkin kullanabilme yeterliliğine sahip olmaları,
 • Sosyal bilimlerin bir toplumun hafızası ve o toplumun çevresini algılamasındaki en önemli dinamik olduğu bilincine varabilmeleri,
 • Hak ve sorumluluklarını bilmeleri, çevreye duyarlı iyi vatandaşlar olarak yetişebilmeleri,
 • Özgür düşünme, eleştirel bakabilme, temel toplumsal değerleri içselleştirme gibi değerler kavratılır.
 • 5, 6 ve 7. sınıflarda Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ile 8. Sınıflarda TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi, Milli Eğitim müfredat programı çerçevesinde yürütülür.

UYGULAMALI DERSLER

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ

 • Görsel sanatlar programımız öğrencilerimizin
 • Yaratıcılık, tasarım ve üretkenlik yönünü açığa çıkartarak sanatsal gelişimini teşvik eden,
 • Kültürel mirasa değer vermenin önemini kavratan,
 • Görsel okuryazarlık yetkinliklerini geliştiren,
 • Estetik değer yargılarının gelişimine katkı sağlayan,
 • Sanata değer verip korumayı benimseten bir bakış açısı ile hazırlanmıştır.
 • Derslerimizde farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerin el göz koordinasyonuna, sosyal, psikolojik gelişimlerine uygun; bilgi ve becerilerini destekleyen çalışmalara yer verilmektedir.
 • Sorumluluk alma, sevgi ve yardımlaşma gibi değerlerin gelişimi de bireysel çalışmalar ve grup çalışmalarıyla desteklenmektedir.

MÜZİK BÖLÜMÜ

 • Müzik eğitiminde hedefimiz öğrencilerimizde müzik sevgisini uyandırmak, içlerindeki yaratıcılığı ve hayal dünyalarındaki müzik imgesini geliştirerek estetik anlayışa sahip bireyler yetiştirmektir.
 • Müzik öğretim programımızın temelinde öğrencilerimizin sanata ve kültüre özen gösteren, araştırmacı, kaliteli müziği ayırt edebilen, kültür, sanat ve müziğin insan ve toplum hayatındaki önemini kavrayabilen bireyler olarak yetişmelerini sağlamak yer alır.
 • Müzik programımız öğrencilerimizin
 • Müzik altyapı ve kültürlerini oluşturarak ve beğenilerini geliştirecek,
 • Yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek ritim ve armoni sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak şekilde müziksel okuma yazma, söyleme-çalmanın genel kültür ile buluşacağı çalışmalara yer verilecek şekilde kurgulanmıştır.
 • Derslerde ayrıca besteci tanıma, nota eğitimi, koro ve solo olarak şarkı söyleme ve müzik dinleme çalışmaları yapılır.
 • Pop- Rock Müzik Orkestrası, Bireysel- Grup Enstrüman Konserleri ile yıl boyunca sürdürülen çalışmalarla öğrencilerimize performanslarını sergileme fırsatı da yaratılmaktadır.

MÜZİK DERSİ BRANŞLAŞMA SİSTEMİ

 • Müzik dersleri, branşlaşma sistemiyle yürütülmektedir. Öğrencilerimiz pandemi sürecinde 5, 6 ve 7.sınıf düzeylerinde seçtikleri Gitar ya da Koro branşlarından biri ile ilgili eğitimlerini sürdürmektedirler. Öğrenci, 1 yıl boyunca belirtilen branşlarda çalışma yapma fırsatı bulur. Sistem, öğrencinin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda güçlü olduğu branşın belirlenerek geliştirilmesi yönünde fayda sağlar.
 • 8. sınıfta tekrar genel müzik eğitim programına geçiş yapılmaktadır.

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

 • Beden eğitimi programımızın temel amacı, öğrencilerimizi Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda spor kültürünü benimsemiş ve sporu bir yaşam biçimi olarak kabul eden, paylaşımcı, katılımcı, öz güveni yüksek, etik ve estetik değerlere sahip, takım ruhu gelişmiş, erdemli bireyler yetiştirmektir.
 • Derslerimiz, öğrencilerimizin sportif ve yaşam becerilerini artıracakları; zaman yönetimi, takım olgusu, sağlıklı beslenme gibi alanlarda kazanımlar elde etmelerini sağlayacakları şekilde kurgulanmıştır.
 • Ortaokul sürecinde öğrencilerimiz beden eğitimi derslerinde branşlara ayrılırlar. Öğrencilerimiz yüzme, basketbol, voleybol, futsal alanlarında dönüşümlü olarak çalışmalarını sürdürürler.
 • Öğrencilerimizin beş yıl boyunca devam eden branş programında uygulanan branşların en az birinde yetkin olması ve o branşın öğrencilerimizde yaşam boyu kalıcı olması hedeflenir.
 • Programımız okul takımlarımız ve “Nesan Yüzme Spor Kulübümüz” ile desteklenmektedir. 

BEDEN EĞİTİMİ BRANŞLAŞMA SİSTEMİ

 • İlkokul 3.sınıf itibariyle başlayan ve Ortaokul 5,6 ve 7. sınıf düzeyinde devam eden beden eğitimi derslerinde branşlaşma sistemi, “Yüzme – Voleybol – Basketbol – Futsal” dönüşümüyle uygulanmaktadır. Öğrenci, beş yıl boyunca belirtilen branşlarda yıl içinde dönüşümlü olarak etkinlik yapma fırsatı bulur. Sistem, öğrencinin kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda güçlü olduğu branşın belirlenerek geliştirilmesi yönünde fayda sağlar.
 • 8. sınıfta tekrar genel beden eğitim programına geçiş yapılmaktadır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

 • Derslerimizde öğrencilerimizin nitelikli birer teknoloji okuryazarı olmaları ve bilişim teknolojilerini günlük hayatlarında da kullanma becerilerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak öğretim programları uygulanmaktadır.
 • Bilişimsel ve algoritmik düşünce becerilerini geliştirmek amacıyla ilkokul 1. sınıftan itibaren tüm sınıf düzeylerinde kodlama eğitimi verilmektedir. Öğrencilerimiz Europe Code Week ve Hour of Code gibi uluslararası etkinliklere katılmaktadırlar. Kodlama alanında çeşitli uluslararası sertifikalar edinmektedirler.
 • Dijital vatandaşlık ve etik konusu önemle üzerinde durulan bir konudur. Ana sınıfından liseye tüm sınıf seviyelerinde “dijital gizlilik ve güvenlik, dijital kimlik, internette doğru bilgiye erişim, bilginin güvenliği, doğru ve etkili arama yapma, intihal, sanal zorbalık” gibi konular işlenmektedir.
 • Dijital vatandaşlık konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar, uluslararası düzeyde bu konuda en önemli kuruluş olan “Common Sense” tarafından akredite edilmiştir. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerimiz Common Sense Educator sertifikasına sahiptir.
 • Çeşitli kulüp çalışmaları ile öğrencilerin ilgi duydukları farklı teknolojik alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır. Bu bağlamda ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde açılan “MakerSpace Robotik ve 3D Baskı” atölyelerinde çeşitli robotik çalışmaları yapılmaktadır.
 • Alan derslerinde expeditions etkinliği, poppled, plicckers uygulamaları gibi uygulamalar entegre edilir.

 

PROJELER

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

 • Programın amacı; öğrencilerin yaşadıkları toplum ve dünyayı tanımaları, insan ve çevreye karşı duyarlılıklarını geliştirmeleri, farklılıkları ve gereksinimleri fark etmeleri, kendi ülkesinde ve dünyadaki yaşam kalitesini attırmaya yönelik sorumluluk duyan bireyler olarak gelişmelerine destek olmaktır.
 • Bu amaçla hazırlanan sosyal sorumluluk- hizmet programı anaokulu ve ilkokulda öğrencilerin okulda öğrendikleriyle gerçek yaşam arasında bağlantı kurmalarını desteklemeye, ortaokulda bilinçlenmeye ve lisede öğrendiklerini aktif olarak uygulama ve alanda çalışmaya yöneliktir.
 • Bu çalışmalar; okulda, yerel bir merkezde ya da şehir dışında gerçekleşebilir.
 • Öğrenciler kendi projelerini seçme ve tasarlama konusunda teşvik edilir ve bu projelerin bir kısmı derslerde işlenen konuları temel alır, sınıfın çok daha ötesine yayılır ve öğrencilere içinde yaşadıkları topluma tam anlamıyla dâhil olma şansı verir.
 • Okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerin sosyal sorumluluk-hizmet çalışmalarında bulunması esası vardır. Bu kapsamda tüm idareci ve öğretmenler sosyal hizmet çalışmalarına katılırlar. Çalışmalar, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından yürütülür.
 • Sosyal sorumluluk - hizmet çalışmaları sonucu öğrencilerimizin
 • Özgüvenli olmaları,
 • Din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin topluma hizmet etme alışkanlığı kazanmaları,
 • İnsanî ve toplumsal konulara duyarlılık göstermeleri,
 • Topluma ve kendilerine fayda sağlamaları,
 • Öğrendikleri ile gerçek yaşam arasında köprü kurabilmeleri,
 • Sorumlulukları dâhilinde hareket edebilmeleri,
 • Araştırabilmeleri ve planlama yapabilmeleri,
 • Hizmet vermenin zorluklarını ve sorunsallıklarını görebilmeleri,
 • Kendi sınırlarını zorlamaları ve maksimum kapasiteye ulaşmaları,
 • Kalıcı öğrenmeye ulaşabilmeleri hedeflenmektedir.

DİSİPLİNLERARASI PROJE ÇALIŞMALARI

 • Disiplinler arası çalışmalarda amacımız, bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirebilen ve öğrenilen becerileri gerçek yaşamda karşılaşılan problemlere uygulayabilen bireyler yetiştirmektir.
 • Farklı disiplinlerin kazanımları arasında bağlantı kuracak şekilde seçilen bir konu, disiplinler arası proje çalışmaları sayesinde farklı bakış açılarıyla irdelenmektedir.
 • Bütünsel bir eğitim öğretim ortamı sağlamak üzere farklı derslerin temaları arasında bağlantı kurularak ortak çalışma alanları saptanır, bu alanlar üzerinden öğrencilerin proje üretmeleri ve projelerini sunmaları sağlanır.
 • Yapılan proje çalışmalarının sunum aşamasında öğrencilerimiz bilimsel kriterlere dayalı proje sunumları konusunda deneyim kazanırlar.
 • Günümüz bilgi toplumunda karşılaşabilecekleri durumlara farklı bakış açılarıyla yaklaşabilme yeteneklerini ölçmeyi ve elde edilen sonuçlara göre planlanan çalışmalarla da bu becerileri geliştirmeyi hedefler. Öğrencilerimizi sadece sınava değil hayata da hazırlayarak gelecekteki hayatlarında ihtiyaç duyacakları yaratıcılık, eleştirel düşünme gibi becerilere sahip olacaklardır. Matematik, fen ve bilgisayar gibi dersler arasında yapılan disiplinler arası çalışmalarla STEM aktiviteleri uygulanır.

PROJE ŞENLİĞİ

 • Öğrencilerin proje kavramı ve proje yönetimi yöntemleri ile tanışarak kişisel gelişimleri ile öğrenci-öğretmen bütünleşmesini sağlamayı; öğrencilerde ekip çalışması, ekip yönetimi, karar alma sunuş becerileri gibi unsurları geliştirmeyi amaçlayan bir etkinliktir.
 • Proje şenliği kapsamında, proje gerçekleştirecek öğrenci ve takımlara başvuru, proje yürütülmesi, proje izlenmesi, her türlü raporlanması, sunuma hazırlanması vs. gibi konularda bire bir destek veren, yol gösteren, proje ekibi ile birlikte sorumlu danışman öğretmenler sürecin yürütülmesini sağlar.
 • Proje kategorilerinde; Bilimsel Gerçekler, Buluşlar / İcatlar, Tasarım / Model, Dil Bilimleri, Sosyal Bilimler alanları yer alır. Bu kategorilerin içerisinde; Biyoloji, Fizik, Kimya, Kodlama, Robotik, Matematik, Teknolojik Tasarım, Sağlık, Beden Eğitimi ve Spor, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Yabancı Diller, Psikoloji, Sosyoloji, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Drama, Tiyatro, Dans, İnovasyon gibi alanlarda proje hazırlanabilir.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 • Eğitim- öğretim süreci içerisinde hedeflenen akademik kazanımların beklenen seviyede olup olmadığını tespit etmek için öncelikle hedef kazanımların geçerliliği ve güvenirliği yüksek ölçme araçları ile ölçülmesi gerekmektedir. Bu süreç içerisinde Ölçme ve Değerlendirme ile hedeflenen akademik kazanımları ne miktarda gerçekleştirdiğimizi ya da gerçekleştiremediğimizi, hangi konuların yeterince öğrenildiğini, hangilerinde eksikliler olduğunu ve bu eksikliğin neler olduğunu ayrıca yanlış öğrenmeleri görebilmekteyiz.
 • Böylece eksik öğrenilen konuların belirlenmesinin ardından sonraki dersleri öğretmenlerimiz, bu sonuçlara göre planlamaktadır. Eksik öğrenmeleri hızlıca tespit etmek, düzeltmek ve daha kalıcı öğrenme sağlamak için fırsatlar elde edebilmekteyiz. Ölçme ve Değerlendirme süreci içerisinde öğrencilerimize hızlı, doğru ve etkili geri bildirimler verilmektedir.
 • Ölçme Değerlendirme sistemimiz PUKÖ döngüsü kapsamında yürütülmektedir.
 • Planlama Aşamasında: Her türlü sınavın uygulama ve değerlendirme kriteri hazır hale getirilmesi
 •  Uygulama Aşamasında: Sınav uygulamaları ve sınava hazırlık programlarının gerçekleştirilmesi
 • Kontrol Aşamasında: Sınav analizlerinin ve sınav hazırlık uygulamalarının raporlarının değerlendirilmesi
 • Önlem Alma Aşamasında: Öğrenme eksiklerinin saptanarak etüt ve telafi programlarının gerçekleştirilmesi, sistem dâhilinde takip edilir.
 • Akademik başarıyı destekleyen çalışmalarımız, ölçme, değerlendirme ve pekiştirme süreçleri şeklinde yürütülür.

 

OKUL SONRASI PROGRAMLAR
 • Kış ve yaz spor sanat okulları ile de öğrencilerimiz ilgi ve yetenekleri doğrultusunda seçtikleri spor ya da sanat alanında bireysel performanslarını okul sonrası programlarla üst düzeye çıkarırlar. Bu çalışmalara kalan öğrencilerin ulaşımı, velileri tarafından sağlanır.
 • Okulun temsil edildiği yarışma benzeri “Özel Grup Çalışmaları” için ihtiyaç doğrultusunda veli izni ile ek çalışmalar planlanır.

ULUSAL - ULUSLARARASI YARIŞMALAR/SINAVLAR

 • Okulumuzun çok kültürlü eğitim yaklaşımının önemli bir parçası da öğrencilerimizin bilimsel, kültürel, siyasi ve sanatsal birçok uluslararası yarışma-konferanslara katılmaları ve proje çalışmalarında bulunmalarıdır.

JMUN (MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER )

 • JMUN Kulübü; öğrencilerin dünyaya karşı bakış açılarını geliştirmelerini sağlayan, dünya sorunlarına karşı farkındalıklarını arttıran, öğrencilere uluslararası ilişkilerde evrensel ve diplomatik bakış açısı kazandıran bir simülasyon çalışmasıdır. Katılımcılar, dünyanın farklı ülkelerinden katılım sağlayarak çeşitli konferanslarda kendi ülkeleri dışında bir ülkeyi temsil ettikleri için diğer ülkelerin politikalarını öğrenerek uluslararası ilişkilerde tarafsız bir anlayış geliştirirler. MUN kulübü, İngilizceyi etkin kullanan kulüp öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

FLL / ROBOTİK

 • Öğrencilerimize bilim ve teknolojiyi sevdirmeyi, yaratıcılıklarını artırmayı, takım çalışması ile robot tasarımı yapmalarını, programlamalarını ve uluslararası yarışmalara katılımlarını amaçlayan çalışmalardır.

DESTINATION IMAGINATION

 • Öğrencilerimizin hayal güçlerini, anlık problem çözme becerilerini geliştirdikleri; daha yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi öğrendikleri, takım çalışmalarında uyumlarını arttırdıkları bir çalışmadır. STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitiminin sanat ve sosyal girişimcilikle harmanlandığı DI çalışmalarında, öğrencilerimiz seçtikleri göreve yönelik bir çözüm yaratmak için takımlarıyla araştırır, öğrenir ve tasarlarlar. Programa dâhil olan öğrenciler sunumlarını önce ülke turnuvasında, dereceye girmeleri halinde davet edildikleri Dünya Finallerinde gerçekleştirir.

WORLDS SCHOLARS CUP

 • WSC, üç etaptan oluşan genel kültür, kompozisyon yazma, münazara, sanat, edebiyat ve bilim dallarını içeren uluslararası bir bilgi yarışmasıdır. Yarışmanın ilk etabı, ülkemizde WSC yönetiminin onayladığı bir okulda, ikinci etabı yine WSC ekibi tarafından belirlenen bir ülkede ve üçüncü etabı da Amerika’da yapılmaktadır.
  Organizasyonun amacı; geleceğin liderlerine global bir ortam yaratmak ve öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlamaktır. Ayrıca odaklanılan en önemli konu ise farklı kültürleri bir araya getirerek bugün ve geleceğe ait fikir ve durumlar üzerine münazara yaptırıp kompozisyon yazdırmaktır.

CSI

 • Öğrencilerimiz CSI EDUCATİON çalışmalarında analitik düşünme, iletişim, takım çalışması, problem çözme yeteneğini geliştirme, liderlik ruhu, pratik zekâ gibi çağımızda önemli olan becerileri geliştirme olanağı bulurken yürüttükleri çalışmalarla ulusal ve uluslararası turnuvalara katılmaktadırlar.

MATBEG SINAVI

 • MATBEG, öğrencilerin birer “yaratıcı problem çözücü” olmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen ve içerisinde her sınıf düzeyine göre ayrı ayrı, farklı türde ve sayıda sıra-dışı problemlerin bulunduğu, ilk ve ortaokul düzeyi için geliştirilmiş bir uygulamadır. MATBEG yılda 1 kez yapılmaktadır. Uygulama her yıl şubat ayında gerçekleştirilir. Katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

KANGURU ULUSLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI

 • Her yılın Mart ayının üçüncü haftası bütün dünyada milyonlarca (6 milyondan fazla) öğrenci önemli bir uluslararası matematik organizasyonun parçası olmakta, Kanguru Matematik yarışmasına katılmaktadırlar.
 • Yarışma ve sınavlarla öğrencilerin matematiğe olan ilgisini çekmek ve matematikte yetenekli öğrencileri daha da motive etmek eskiden beri tüm dünyada var olan bir düşüncedir. Her yaştan (7-18) öğrencinin 6 farklı kategoride katılabileceği Kanguru sınavı kategorilere göre 24- 30 arası sorudan oluşmakta ve sınav 75- 90 dakika sürmektedir. IMO’da öğrenciler yüksek seviyedeki 6 sorunun çözümü için 2 gün uğraşırlarken Kanguru sınavında sorular öğrencilerin ilgisini çekecek türde, günlük hayatla bağlantılı ve hatta eğlencelidir. Böylelikle öğrencilerin kafasında yer etmiş olan “matematiğin zor ve sıkıcı” olduğu yönündeki fikirlerini değiştirmeyi, matematiği öğrenciler arasında daha popüler hale getirmeyi hedeflemektedir.

CARIBOU MATEMATİK YARIŞMASI

 • Caribou Matematik öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan, Kanada merkezli bir organizasyondur. Uluslararası Caribou Matematik Yarışması ise dünya çapında online olarak düzenlenen bir matematik yarışmasıdır.
 • Yılda 6 defa, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 kategorilerinde düzenlenen yarışma; İngilizce, Fransızca, Çince ve Farsça gibi dillerde yürütülür. Türkiye’ de yarışmaya katılmak isteyen okullar ve öğrenciler yarışmaya bu dillerden uygun olanı seçerek katılırlar.
 • Uluslararası Caribou Matematik Yarışması yılda 1 kez düzenlenen ve öğrencileri yarıştırarak sıralamasını veren yarışmalardan farklıdır. Öğrenciler bir yıl boyunca 6 adet yarışma deneyimleyebilirler böylece öğrencilerin gelişim süreçleri takip edilebilir.

FENBEG SINAVI

 • Fen okuryazarlığını ölçmek amacı ile daha çok üst düzey düşünme becerilerine odaklanan farklı ve özgün sorulardan oluşturulmuş Fenbeg sınavına katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

GAUS SINAVI

 • 7 ve 8. sınıf seviyelerine öğrencilerimizin katılım gösterdiği bir sınavdır. Üç farklı zorluk seviyesinde testlerden oluşan 25 soruluk sınav, öğrencilerin işlem yapabilme becerisinin yanında akıl yürütme yeteneğini de ölçmektedir. Katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

TALES SINAVI

 • Doğanın dili olan, tüm akademik branşların temelini oluşturan matematik biliminin sevdirilmesini ve özendirilmesini, ulusal düzeyde ortak bir matematik kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, yaratıcı matematik düşünce sistemlerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

PASCAL-CAYLEY-FERMAT SINAVLARI

 • Waterloo Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası Pascal, Cayley, Fermat Matematik Yarışmaları’na katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

BEYİN TAKIMI YARIŞMALARI

 • Beyin Olimpiyatları, Dünya Zekâ Oyunları Federasyonu Türkiye temsilcisi olan Türk Beyin Takımı’nın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği üç aşamalı bir yarışmadır.
 • Amacı bu yarışmalarla zekâ oyunları kültürünün daha geniş kitlelere ulaşmasının yanında, gelecekte ülkemizi Dünya Zekâ Oyunları Şampiyonaları’nda temsil etme potansiyeli olan öğrencileri tespit etmek ve onları bu alanda yetiştirmektir. Katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

TÜBİTAK PROJE YARIŞMALARI

 • Yarışmaya katılımın amacı; düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Öğrencilerimizin sahip oldukları özgün fikirlerin belirlenen temalar ile ilişkilendirilmesini amaçlayan TÜBİTAK Proje Yarışmalarına öğrencilerimiz Fen Bilimleri, Matematik ve Sosyal Bilgiler alanlarında yaptıkları çalışmalarla katılım gösterir.

SOSYAL KULÜPLER

 • Eğitim anlayışımız, İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okullarında okuyan her öğrencinin, ilgi duyduğu alanda kendisini geliştirmesi ve bu doğrultuda deneyim ve beceri kazanmasını önemser.
 • Sosyal Kulüp çalışmalarımız ile öğrencilerimizin bilim, kültür, sanat, spor, sosyal beceri alanlarında çok yönlü düşünebilmeleri; bu alanlardaki yeteneklerinin artarak gelişmesi ve sosyal etkinliklere yaşam boyu etkin katılım sağlamaları hedeflenir.
 • Sosyal Kulüp etkinliklerimizin amacı, öğrencilerimizin sosyal ve bireysel olarak başkaları ile iş birliği içinde olma, toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme becerilerini ortaya çıkarmaktır. Bu doğrultuda öğrenciler kulüp çalışmalarında projeler hazırlayarak projelerini sunma ve sergileme olanağı bulmaktadır.
 • Bu nedenle okulumuzda sanattan spora, yabancı dillerden fen ve sosyal bilimlere, hobi ve yaratıcılıktan doğal yaşama pek çok farklı kategorilerde birçok öğrenci kulübü bulunmaktadır.
 • Ortaokul kulüplerimiz:
 • Make It
 • Basketbol
 • British English Olympics (BEO)
 • Yüzme
 • Sanat&Tasarım
 • Ekookul&Çevre
 • Futsal
 • JMUN
 • İTÜ GVO İzmir Pop Rock Orkestra
 • Robotik Arduino
 • İTÜ GVO İzmir Matematik Akıl Oyunları
 • Modern Dans
 • Tiyatro
 • Masa Tenisi
 • Koro
 • Voleybol
 • Destination Imagination
 • Münazara
 • Plastik Sanatlar
 • Almanca Conversation
 • İspanyolca Conversation
 • Kulüplerimizden bazıları ulusal ve uluslararası düzeyde yarışma niteliği taşımaktadır.
 • Öğrencilerimiz onlarca kulüp içinden diledikleri kulüp çalışmasını seçebilir. Bir kulübün açılabilmesi için yeterli sayıda başvurunun yapılması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerimizden gelen talepler üzerine de yeni kulüpler açılmaktadır.
 • Öğrencilerimiz belirlenen günlerdeki okul ders saatleri içerisinde seçtiği alanlarda haftada iki ders saati eğitim almaktadır. Toplumsal bir hizmette bulunmak kişinin zihinsel ve akademik gelişimine katkıda bulunur.
 • Eğitim yılı boyunca devam eden kulüp çalışmalarında öğrenciler hem ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirme hem de keyifli ve renkli çalışmalar yapma ve çalışmalarını sergileme fırsatını elde eder.
 • Kulüp çalışmalarımız, yaş grubuna göre şekillenmekte ve tüm kademelerde gerçekleşmektedir.

OKUL GEZİLERİ

Eğitim müfredatı kapsamında yapılan eğitsel geziler, öğrenmenin daha kolay ve kalıcı olmasını sağlar.

İl/ Yurt içi geziler

Yurt Dışı Geziler şeklinde düzenlenir.

 

5.SINIF DÜZEYİNDE GEZİLERİMİZ

7.SINIF DÜZEYİNDE GEZİLERİMİZ

Resim sergisi – Arkas Sanat Galerisi Gezisi

Kent Kültürü Gezisi

Adnan Saygun - Konser

Kayak Kampı- Sömestr Tatili

Uzay Kampı Gezisi - Konaklamalı

Şirince Matematik Köyü

Key Museum (Araba Müzesi)

Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi Gezisi

Çadır ve Sörf Kampı

Afrodisyas Gezisi

Resim sergisi – Arkas Sanat Galerisi Gezisi

Mathematıkum - Almanya

Okul İçi Etkinlik - Güzel Sanatlar

Kayak Kampı - Sömestr Tatili

Efes - Şirince

Nesin Matematik Köyü

Çadır ve Sörf Kampı

Osmanlı Başkentleri Gezisi

Urla Zeytinyağı İşliği ve Müzesi Gezisi

 

 

6.SINIF DÜZEYİNDE GEZİLERİMİZ

8.SINIF DÜZEYİNDE GEZİLERİMİZ

Resim sergisi – Arkas Sanat Galerisi Gezisi

İngiltere Yaz Okulu

Resim sergisi - Arkas- Neo Emprestyonistler

Adnan Saygun - Konser

Kayak Kampı - Sömestr Tatili

Şirince Matematik Köyü

Çadır ve Sörf Kampı

Kapadokya Gezisi

Resim sergisi – Arkas Sanat Galerisi Gezisi

Mathematıkum - Almanya

İsviçre Cern Sezisi

Huzurevi ziyaretleri

Başkent Gezisi

Belkahve Gezisi

Şirince Matematik Köyü

 

 

ULUSAL-ULUSLARARASI YARIŞMALAR VE SINAVLAR

ULUSAL - ULUSLARARASI YARIŞMALAR/SINAVLAR

 • Okulumuzun çok kültürlü eğitim yaklaşımının önemli bir parçası da öğrencilerimizin bilimsel, kültürel, siyasi ve sanatsal birçok uluslararası yarışma-konferanslara katılmaları ve proje çalışmalarında bulunmalarıdır.

JMUN (MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER )

 • JMUN Kulübü; öğrencilerin dünyaya karşı bakış açılarını geliştirmelerini sağlayan, dünya sorunlarına karşı farkındalıklarını arttıran, öğrencilere uluslararası ilişkilerde evrensel ve diplomatik bakış açısı kazandıran bir simülasyon çalışmasıdır. Katılımcılar, dünyanın farklı ülkelerinden katılım sağlayarak çeşitli konferanslarda kendi ülkeleri dışında bir ülkeyi temsil ettikleri için diğer ülkelerin politikalarını öğrenerek uluslararası ilişkilerde tarafsız bir anlayış geliştirirler. MUN kulübü, İngilizceyi etkin kullanan kulüp öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine büyük katkı sağlar.

FLL / ROBOTİK

 • Öğrencilerimize bilim ve teknolojiyi sevdirmeyi, yaratıcılıklarını artırmayı, takım çalışması ile robot tasarımı yapmalarını, programlamalarını ve uluslararası yarışmalara katılımlarını amaçlayan çalışmalardır.

DESTINATION IMAGINATION

 • Öğrencilerimizin hayal güçlerini, anlık problem çözme becerilerini geliştirdikleri; daha yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi öğrendikleri, takım çalışmalarında uyumlarını arttırdıkları bir çalışmadır. STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) eğitiminin sanat ve sosyal girişimcilikle harmanlandığı DI çalışmalarında, öğrencilerimiz seçtikleri göreve yönelik bir çözüm yaratmak için takımlarıyla araştırır, öğrenir ve tasarlarlar. Programa dâhil olan öğrenciler sunumlarını önce ülke turnuvasında, dereceye girmeleri halinde davet edildikleri Dünya Finallerinde gerçekleştirir.

WORLDS SCHOLARS CUP

 • WSC, üç etaptan oluşan genel kültür, kompozisyon yazma, münazara, sanat, edebiyat ve bilim dallarını içeren uluslararası bir bilgi yarışmasıdır. Yarışmanın ilk etabı, ülkemizde WSC yönetiminin onayladığı bir okulda, ikinci etabı yine WSC ekibi tarafından belirlenen bir ülkede ve üçüncü etabı da Amerika’da yapılmaktadır.
  Organizasyonun amacı; geleceğin liderlerine global bir ortam yaratmak ve öğrencilerin farkında olmadıkları yeni becerilerini ve güçlü alanlarını keşfetmelerine olanak sağlamaktır. Ayrıca odaklanılan en önemli konu ise farklı kültürleri bir araya getirerek bugün ve geleceğe ait fikir ve durumlar üzerine münazara yaptırıp kompozisyon yazdırmaktır.

CSI

 • Öğrencilerimiz CSI EDUCATİON çalışmalarında analitik düşünme, iletişim, takım çalışması, problem çözme yeteneğini geliştirme, liderlik ruhu, pratik zekâ gibi çağımızda önemli olan becerileri geliştirme olanağı bulurken yürüttükleri çalışmalarla ulusal ve uluslararası turnuvalara katılmaktadırlar.

MATBEG SINAVI

 • MATBEG, öğrencilerin birer “yaratıcı problem çözücü” olmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen ve içerisinde her sınıf düzeyine göre ayrı ayrı, farklı türde ve sayıda sıra-dışı problemlerin bulunduğu, ilk ve ortaokul düzeyi için geliştirilmiş bir uygulamadır. MATBEG yılda 1 kez yapılmaktadır. Uygulama her yıl şubat ayında gerçekleştirilir. Katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

KANGURU ULUSLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI

 • Her yılın Mart ayının üçüncü haftası bütün dünyada milyonlarca (6 milyondan fazla) öğrenci önemli bir uluslararası matematik organizasyonun parçası olmakta, Kanguru Matematik yarışmasına katılmaktadırlar.
 • Yarışma ve sınavlarla öğrencilerin matematiğe olan ilgisini çekmek ve matematikte yetenekli öğrencileri daha da motive etmek eskiden beri tüm dünyada var olan bir düşüncedir. Her yaştan (7-18) öğrencinin 6 farklı kategoride katılabileceği Kanguru sınavı kategorilere göre 24- 30 arası sorudan oluşmakta ve sınav 75- 90 dakika sürmektedir. IMO’da öğrenciler yüksek seviyedeki 6 sorunun çözümü için 2 gün uğraşırlarken Kanguru sınavında sorular öğrencilerin ilgisini çekecek türde, günlük hayatla bağlantılı ve hatta eğlencelidir. Böylelikle öğrencilerin kafasında yer etmiş olan “matematiğin zor ve sıkıcı” olduğu yönündeki fikirlerini değiştirmeyi, matematiği öğrenciler arasında daha popüler hale getirmeyi hedeflemektedir.

CARIBOU MATEMATİK YARIŞMASI

 • Caribou Matematik öğrencilerin severek matematik yapmalarını ve problem çözmeye yönelik keyifli vakit geçirmelerini amaçlayan, Kanada merkezli bir organizasyondur. Uluslararası Caribou Matematik Yarışması ise dünya çapında online olarak düzenlenen bir matematik yarışmasıdır.
 • Yılda 6 defa, 2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 kategorilerinde düzenlenen yarışma; İngilizce, Fransızca, Çince ve Farsça gibi dillerde yürütülür. Türkiye’ de yarışmaya katılmak isteyen okullar ve öğrenciler yarışmaya bu dillerden uygun olanı seçerek katılırlar.
 • Uluslararası Caribou Matematik Yarışması yılda 1 kez düzenlenen ve öğrencileri yarıştırarak sıralamasını veren yarışmalardan farklıdır. Öğrenciler bir yıl boyunca 6 adet yarışma deneyimleyebilirler böylece öğrencilerin gelişim süreçleri takip edilebilir.

FENBEG SINAVI

 • Fen okuryazarlığını ölçmek amacı ile daha çok üst düzey düşünme becerilerine odaklanan farklı ve özgün sorulardan oluşturulmuş Fenbeg sınavına katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

GAUS SINAVI

 • 7 ve 8. sınıf seviyelerine öğrencilerimizin katılım gösterdiği bir sınavdır. Üç farklı zorluk seviyesinde testlerden oluşan 25 soruluk sınav, öğrencilerin işlem yapabilme becerisinin yanında akıl yürütme yeteneğini de ölçmektedir. Katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

TALES SINAVI

 • Doğanın dili olan, tüm akademik branşların temelini oluşturan matematik biliminin sevdirilmesini ve özendirilmesini, ulusal düzeyde ortak bir matematik kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, yaratıcı matematik düşünce sistemlerinin geliştirilmesini sağlamaktır. Katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

PASCAL-CAYLEY-FERMAT SINAVLARI

 • Waterloo Üniversitesi tarafından düzenlenen uluslararası Pascal, Cayley, Fermat Matematik Yarışmaları’na katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

BEYİN TAKIMI YARIŞMALARI

 • Beyin Olimpiyatları, Dünya Zekâ Oyunları Federasyonu Türkiye temsilcisi olan Türk Beyin Takımı’nın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği üç aşamalı bir yarışmadır.
 • Amacı bu yarışmalarla zekâ oyunları kültürünün daha geniş kitlelere ulaşmasının yanında, gelecekte ülkemizi Dünya Zekâ Oyunları Şampiyonaları’nda temsil etme potansiyeli olan öğrencileri tespit etmek ve onları bu alanda yetiştirmektir. Katılım göstermek isteyen ve öğretmenleri tarafından bu alanda becerileri tespit edilen ortaokul öğrencilerimiz öğretmen rehberliğinde hazırlık sürecinin ardından sınavlara katılım gösterir.

TÜBİTAK PROJE YARIŞMALARI

 • Yarışmaya katılımın amacı; düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen, 21. yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamaktır. Öğrencilerimizin sahip oldukları özgün fikirlerin belirlenen temalar ile ilişkilendirilmesini amaçlayan TÜBİTAK Proje Yarışmalarına öğrencilerimiz Fen Bilimleri, Matematik ve Sosyal Bilgiler alanlarında yaptıkları çalışmalarla katılım gösterir.
GELENEKSEL ETKİNLİKLER

GELENEKSEL ETKİNLİKLER

 • Öğrencilerimiz; akademik gelişimlerinin yanında geleceğe taşıyacakları becerilerini ilgi alanlarında yürüttükleri çalışmalarla okul içi, okul dışı, ulusal ve uluslararası etkinlik ve organizasyonlarda değerlendirme olanağı bulurlar.
 • Bu programlar için hazırlık süreçleri; alanında uzman eğitimciler rehberliğinde, okul saatlerinde ders içerikleriyle, kulüp çalışmalarıyla ya da salı gün sonu 16.30-17.30 saatleri arasındaki çalışmalarla yürütülür.
 • Edebiyat, tiyatro, resim, müzik ve dans gibi temel sanat branşlarıyla tanışmanın yanı sıra bunları teknoloji ve post-modern eğitim yaklaşımlarıyla birleştirerek disiplinler arası çalışmaları deneyimleme fırsatları da yakalayabilmektedir. Hepsinden önemlisi okulumuzun çatısı altında, öğrencilerimizin tüm çalışmalarını akranları ve sanatseverlerle paylaşabildikleri uluslararası organizasyonlar ve sergiler gerçekleştirilmektedir. Okulumuzdaki her öğrenci mutlaka gerek sahne arkasında gerekse sahne önünde olmak üzere sahne üzerinde yapılan farklı bir etkinlikte görev alır. Ortaokul etkinliklerimizin bazıları aşağıdaki gibidir.
 • Milli Bayram ve Törenler
 • Kış Panayırı
 • Spelling Bee
 • İTÜ GVO İzmir Matematik Haftası Dünya Pi Günü
 • Bilim ve Proje Şenliği
 • 5.Sınıf Yabancı Diller Gecesi
 • Müzik Gecesi
 • Bahar Konseri
 • İTÜ GVO İzmir Yüzme Yarışları
 • Lisemi Tanıyorum Oryantasyon Çalışması
 • Ortaokul Tiyatro Gösterisi
 • Yıl Sonu Resim Sergisi
 • Dans Gecesi

 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat